Als wij producten op voorraad hebben dan leveren wij maximaal binnen 3 werkdagen.

Toepasselijkheid van deze voorwaarden
• De toepasselijkheid van voorwaarden van de wederpartij of opdrachtgever van IMS wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
• Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen IMS en een koper waarop IMS deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
• De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met IMS, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

• In offertes van IMS genoemde levertijden en andere voor door IMS te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiële koper geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.
• Door IMS opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en exclusief vervoers-, verpakkings-, afleverings- kosten, BTW en andere heffingen van overheidswege.
• Mondelinge toezeggingen door en afspraken met onze ondergeschikten, vertegenwoordigers of tussenpersonen binden IMS niet dan, nadat en voorzover zij door IMS schriftelijk zijn bevestigd.
• Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden IMS op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.
Artikel 4. Levering
• Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn.
• De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
• Indien de opdrachtgever nochtans weigert de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen blijft hij niettemin gehouden de overeengekomen prijs te betalen en de daaruit voor ons voortvloeiende kosten, schaden en interessen te vergoeden.
• Voor levering van Instrumenten , materialen en/of diensten geldt de prijs welke IMS terzake van de opdracht in enige schriftelijke aanbieding of anderszins het laatst aan opdrachtgever heeft medegedeeld.
Artikel 5. Levertijd
• De door IMS opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
• Bij niet tijdige levering dient de koper IMS derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en IMS een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
• De afleveringstijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen: wanneer alle formaliteiten zijn vervuld; wanneer alle voor de uitvoering van de bestelling noodzakelijk bescheiden, gegevens, in het bezit zijn van IMS; wanneer al hetgeen door IMS volgens de overeenkomst bij vooruitbetaling dient te worden voldaan, is ontvangen.L
• Levering vindt altijd plaats onder voorbehoud dat er voldoende voorraad aanwezig is.
Artikel 6. Deelleveringen
Het is IMS toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is IMS bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
Artikel 7. Monsters, modellen en voorbeelden
Indien door IMS een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.
Artikel 8. Technische eisen enz.
Alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld. (koper moet deze schriftelijk melden )
Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst
• Een overeenkomst tussen IMS en een koper kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen:indien na het sluiten van de overeenkomst aan IMS omstandigheden ter kennis komen die IMS goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; indien IMS de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie. In genoemde gevallen is IMS bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van IMS schadevergoeding te vorderen.
• Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan IMS zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is IMS bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 10. Garantie
IMS garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp, materiaal en fabricagefouten gedurende een periode van 1 maand na levering. Indien de zaak een ontwerp, materiaal of fabricage fout vertoont heeft de koper recht op herstel van de zaak. IMS kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling dan wel het niet juist opvolgen van instructies.
Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen
• De koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste zaken zijn geleverd; of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene; of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
• Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 3 dagen na aflevering schriftelijk aan IMS te melden.
• Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 maand na aflevering schriftelijk te melden aan IMS.
• Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
• Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan IMS worden geretourneerd.
Artikel 12. Betalings-termijn Betaling en eigendomsvoorbehoud
• Betaling van door IMS in rekening gebrachte bedragen dient te geschieden binnen de daarvoor gestelde termijn(en). Indien geen andere betalingstermijn werd overeengekomen is betaling van de koopprijs verschuldigd contant bij levering. IMS is gerechtigd voor het nakomen van betalingsverplichtingen zekerheidsstelling te verlangen, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen of uitsluitend onder rembours te verzenden.
• Indien betaling niet uiterlijk binnen de gestelde termijn heeft plaatsgehad zal IMS gerechtigd zijn met ingang van de eerstvolgende dag de wettelijke rente in rekening te brengen. Tevens zal de opdrachtgever met ingang van die dag van rechtswege in gebreke zijn zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling vereist is. Alle buitengerechtelijke kosten de incassering betreffend komen alsdan ten laste van de opdrachtgever, onverminderd diens verplichting tot vergoeding van verdergaande schade. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de vorderingen van IMS en de verplichtingen van de koper jegens IMS onmiddellijk opeisbaar zijn.
• Alle leveranties geschieden onder voorbehoud van eigendom totdat IMS volledige betaling van de uit de opdracht voortvloeiende hoofdsom, eventueel vermeerderd met rente en kosten, zal hebben ontvangen. Bij niet betaling zal IMS gerechtigd zijn de overeenkomst waaruit de betreffende vordering voortvloeit zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling zal zijn vereist, door enkel een schriftelijke verklaring harerzijds te ontbinden en het geleverde terug te (doen) nemen. Opdrachtgever is verplicht IMS daartoe alle medewerking te verlenen, met name door haar c.q. door haar aangewezen persoon toegang tot zijn bedrijf of andere voor hem toegankelijke ruimte te (doen) verschaffen. IMS zal alsdan gerechtigd zijn de aan haar verpande goederen tegen een zo hoog mogelijke prijs te verkopen. Op de alsdan gerealiseerde prijs zullen respectievelijk in mindering worden gebracht de kosten van terugname, opslag en verkoop van de teruggenomen goederen tenslotte de bedragen welke opdrachtgever nog aan IMS verschuldigd was gebleven. Opdrachtgever verplicht zich van zijn afnemers ten aanzien van de door IMS geleverde goederen een eigendomsvoorbehoud te bedingen als in dit artikel gesteld.
• Indien opdrachtgever overgaat tot verkoop en levering van een goed dat nog aan IMS in eigendom toebehoort zal de opdrachtgever de daaruit resulterende koopprijsvordering onverwijld doch uiterlijk voor levering aan IMS overdragen door schriftelijke kennisgeving aan IMS van de persoon van zijn afnemer, de aard en de hoeveelheid van de te leveren goederen en de daarvoor overeengekomen prijs. IMS zal steeds gerechtigd zijn de overdracht van de vordering aan de schuldenaar te (doen) betekenen. Opdrachtgever zal betaling van goederen waarop (nog) enige eigendom van IMS rust steeds voor en namens IMS ontvangen en zal zodanig betaling steeds onverwijld aanwenden ter voldoening van de vordering(en) welke IMS op hem heeft. Het risico voor de aan opdrachtgever te leveren goederen gaat op deze over zodra de goederen het bedrijfsterrein van IMS verlaten. Zolang de opdrachtgever niet de eigendom van de geleverde goederen heeft verkregen zal hij slechts gerechtigd zijn deze goederen in de normale uitoefening van het bedrijf aan klanten te verkopen. Opdrachtgever is niet gerechtigd onbetaalde goederen te verpanden, te verhuren, in ruil of consignatie te geven of op enige wijze uit zijn bedrijf te (doen) verwijderen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IMS.
• De opdrachtgever is te allen tijde verplicht aan IMS op haar eerste verzoek toegang tot zijn bedrijfsruimte te verlenen teneinde haar in staat te stellen nakoming van deze verplichting door opdrachtgever te controleren. Opdrachtgever zal ten aanzien van deze goederen een verhoogde zorgvuldigheid in acht te nemen.
Artikel 13. Prijs / Prijsverhoging
• Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen: in Euro inclusief BTW; op basis van de door IMS gehanteerde minimum hoeveelheden; exclusief transportkosten; af magazijnfabriek.
• Indien IMS met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is IMS niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien IMS kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet voorziene omstandigheden.
• Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 14. Kredietbeperking
IMS is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd bij betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 15. Incassokosten
• Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd: over de eerste € 6.500,00 15% over het meerdere tot € 13.000, 00 10% over het meerdere tot € 32.500, 00 8% over het meerdere tot € 130.000,00 5% over het meerdere 3%.
• Indien IMS aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
Artikel 16. Aansprakelijkheid
IMS is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
• Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 10 van deze voorwaarden.
• IMS is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van IMS of haar ondergeschikten;
• De aansprakelijkheid van IMS is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van IMS in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.I
• ndien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en IMS aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van IMS beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
Artikel 17. Overmacht
• Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop IMS geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor IMS niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van IMS daaronder begrepen.
• Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van IMS opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door IMS niet mogelijk is en langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
• Indien IMS bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
Artikel 18. Geschillenbeslechting
Op alle geschillen welke in verband met een overeenkomst mochten ontstaan is het Nederlandse Recht van toepassing. De bevoegde rechter te Den Haag zal een eventueel geschil berechten tenzij IMSB aan een andere bevoegde rechter de voorkeur geeft..
Artikel 19. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen IMS en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 20. Wijziging van de voorwaarden
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige transactie.

Al onze producten zijn vervaardigd uit hoogwaardig chirurgisch- of edelstaal, uitzonderingen daar gelaten. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten en inclusief BTW.